Pliki dotyczące rusztowania i inne

Rámové lešenie (SLV-73 a SLV-70) a modulové lešenie (SLV-M) vyrábané spoločnosťou SLV Group, vrátane rámov, plošín, stojanov a všetkého ostatného príslušenstva, spĺňajú prísne požiadavky poľských a európskych noriem bezpečnosti práce. Potvrdzujú to certifikáty Inštitútu mechanizácie výstavby a ťažby hornín vo Varšave, Švédskeho inštitútu technického výskumu SP a Arbeidstillsynet Institute z nórskeho Osla.

Nariadenia (GDPR a pravidlá ochrany osobných údajov) -

GDPR

INFORMAČNÁ DOLOŽKA
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
/ GDPR /

Správcom osobných údajov je DARIUSZ TELKA podnikajúci pod menom SLV GROUP DARIUSZ TELKA, DIČ: 9111679241, IČ: 933024478, adresa miesta podnikania a adresa pre doručovanie: Cieśle 1G, Oleśnica 56-400, e-mailová adresa: rodo@slv-group.eu , tel. +48 71 315 41 40
Subjektom, ktorý legálne zaisťuje ochranu vašich osobných údajov, je advokátska kancelária Adwokaci Kulpa i Kulpa - Podgóreczni sp. p. so sídlom v Bydgoszczy 85 -104, ul. Stefana Batorego 1/4, , tel: +48 600 - 035 - 330, + 48 52 322 40 29; mail: kulpapodgoreczny@wp.pl ;
Vaše osobné údaje budú a sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zasielania obchodných informácií vo forme priameho marketingu, pre možné uzatvorenie obchodnej zmluvy, a potom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy a na implementáciu zákonných ustanovení. V rámci týchto účelov budú údaje spracúvané najmä: pre kontakt v súvislosti s priamym marketingom, pre vybavovanie objednávok, uzatváranie zmlúv, plnenie zmlúv a umožnenie udržania obchodného kontaktu, podávanie reklamácií a iných nevyhnutných činností, ako sú vedenie účtovníctva a daňové vyúčtovanie;
Vaše údaje môžu byť sprístupnené príjemcom - v nevyhnutnom rozsahu - ak budú to vyžadovať právne predpisy a tiež v prípade, že to vyžaduje zmluva, ktorú pre vás plníme. Ide najmä o účtovné jednotky, ktoré vykonávajú poštové, kuriérske, právne, platobné činnosti;;
Vaše údaje budú spracované do okamihu odvolania súhlasu s plnením zmluvy, ktorú pre vás plníme,

na čas potrebný na splnenie zmluvy a v súvislosti s plnením zmluvy a po dobu stanovenú zákonom;
Radi by sme vás informovali, že máte nasledujúce práva spojené so spracovaním osobných údajov:

  1. a) právo na prístup k vašim údajom,
  2. b) právo požadovať opravu a vymazanie vašich osobných údajov,
  3. c) právo na prenos vašich osobných údajov,
  4. d) právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
  5. e) právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov,
  6. f) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, čo však neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov dozornému úradu (generálnemu inšpektorovi pre ochranu osobných údajov / predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov);

Vaše údaje nespracovávame na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;

Osobné údaje sú spracovávané v našej zabezpečenej IT infraštruktúre v Poľsku a v sídle spoločnosti;

Osobné údaje sú zabezpečené vhodným spôsobom, ktorý spĺňa najvyššie štandardy ochrany;

Ochranu osobných údajov sleduje aj naša advokátska kancelária;

Údaje nebudú prenesené do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii;

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účely obchodných kontaktov s firmou SLV GROUP Dariusz Telka.

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenie alebo ďalšie informácie, kontaktujte nás písomne na adrese rodo@slv-group.eu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SLV Group Dariusz Telka

Informácie o správcovi a ním spracovávané osobné údaje

1. Pod pojmom GDPR by sa malo rozumieť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /ES.

2. Správcom vašich osobných údajov je firma SLV Group Dariusz Telka 56-400 Oleśnica, Cieśle 31 b - ďalej len Správca alebo SLV, ktorý prevádzkuje internetový obchod na adrese sklep.slv-group.eu, ďalej len Servis

3. Osobné údaje sú všetky informácie o jednotlivcovi, ktoré sú identifikované alebo identifikovateľné jedným alebo viacerými konkrétnymi faktormi, vrátane adresy IP zariadenia, internetového identifikátora, údajov o polohe a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

4. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb uvedených v Pravidlách internetového obchodu je dobrovoľné, ale je tiež podmienkou pre uzavretie zmluvy. Pokiaľ nebudú poskytnuté osobné údaje, nebude možné uzavrieť zmluvu a poskytovať služby.

5. Užívateľom je každá fyzická osoba, ktorá navštívi Servis alebo inak využije služby poskytované SLV

6. Osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom.

7. Osoby, ktoré sa zaregistrujú v Servise, sú požiadané o poskytnutie údajov potrebných pre vytvorenie a používanie účtu. Za účelom uľahčenia poskytovania služby môže užívateľ poskytnúť ďalšie údaje, čím dáva súhlas s ich spracovaním. Takéto údaje je možné kedykoľvek vymazať.

8. Správca chráni osobné údaje pred ich zverejnením neoprávneným osobám, ako aj pred ich spracovaním v rozpore s platnými zákonmi.

9. Správca s náležitou starostlivosťou vyberá a uplatňuje príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov. Plný prístup k databázam majú iba osoby riadne oprávnené správcom.

10.Návštevníci si môžu prezerať Servis bez predchádzajúcej registrácie a uvedenia osobných údajov. Účely a dôvody spracúvania osobných údajov 11.Osobné údaje budú spracované za účelom:

a) plnenia zmluvy o poskytovaní služieb uvedených v Pravidlách internetového obchodu. Aktivita používateľa v Servise, vrátane jeho osobných údajov, sa môže zaznamenávať do systémových protokolov. Informácie zhromaždené v protokoloch sú spracovávané v súvislosti s poskytovaním služieb. Správca ich tiež spracúva na technické účely - údaje môžu byť dočasne uložené a spracované najmä na zaistenie bezpečnosti a správneho fungovania systémov IT, napríklad v súvislosti so zálohovaním, testovaním zmien v systémoch IT, zisťovaním nezrovnalostí alebo ochranou pred zneužitím a útokmi.

b) vymáhanie alebo zabezpečenie pohľadávok (podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR);

c) splnenie zákonnej povinnosti analytického a štatistického správcu, spočívajúce v uskutočňovaní analýz činnosti používateľov, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšovať použité funkcie a poskytované služby;

d) marketing vlastných výrobkov alebo služieb vrátane personalizovaných (podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR); Doba spracovania osobných údajov

12. Údaje sa spracúvajú po dobu poskytovania služby alebo objednávky, kým nie je odvolaný súhlas alebo nie je vznesená účinná námietka proti spracovaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom pre spracovanie údajov oprávnený záujem Správcu.

13. Lehotu na spracovanie údajov je možné predĺžiť, ak je spracovanie nevyhnutné na zistenie a uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo na obranu proti nim, a po tejto dobe iba v prípade a v rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. Po uplynutí doby spracúvania sú údaje nenávratne vymazané alebo anonymizované. Príjemcovia údajov

14. V súvislosti s poskytovaním služieb budú osobné údaje sprístupňované externým subjektom, najmä dodávateľom zodpovedným za prevádzku IT systémov, subjektom ako sú banky a operátori platieb, subjektom poskytujúcim účtovnícke, právne, audítorské, konzultačné a dopravné služby.

15. V prípade získania súhlasu používateľa môžu byť jeho údaje sprístupnené aj iným subjektom na ich vlastné účely, vrátane marketingových.

16. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii. Zásady používania súborov cookie

17. Servis nezhromažďuje automaticky žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookies tzv. "koláčikoch".

18. Súbory cookies sú dátové súbory, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie užívateľov Servisu a sú určené pre používanie webových stránok Servisu. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
19. Na Webovej stránke sa používajú nasledujúce typy cookies:

a) "nevyhnutné" súbory cookies, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných v rámci Servisu, napr. Autentifikačné cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu v rámci Servisu;

b) výkonové „cookies“ umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok Servisu;

c) „funkčné“ súbory cookies, umožňujúce „zapamätanie si“ nastavení zvolených používateľom a prispôsobenie užívateľského rozhrania, napr. pokiaľ ide o zvolený jazyk alebo oblasť používateľa, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.;

d) „reklamné“ súbory cookies, ktoré umožňujú doručenie Užívateľom reklamného obsahu viac prispôsobeného ich záujmom.

20. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookies na koncovom zariadení Užívateľa Servisu a získava k nim prístup, je SLV.

21. Súbory cookies sa používajú na:

a) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Užívatelia Servisu používajú webové stránky, čo umožňuje vylepšiť ich štruktúru a obsah

b) udržanie relácie Užívateľ-Servis (po prihlásení), vďaka čomu užívateľ nemusí znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Servisu;

c) zaistenie bezpečnosti, napr. na zisťovanie podvodov v oblasti autentifikácie v rámci Servisu.

22.V mnohých prípadoch softvér pre prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje v predvolenom nastavení ukladanie súborov cookies na koncové zariadenie užívateľov. Používatelia Servisu môžu svoje nastavenia súborov cookies kedykoľvek zmeniť. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä tak, aby dochádzalo k blokovaniu automatickej manipulácie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo Užívateľ Servisu bol informovaný o každom ich umiestnení v jeho zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookies sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

23. Väčšina prehľadávačov umožňuje používateľom ovládať súbory cookies podľa svojich preferencií. Používatelia by si mali prečítať pravidlá ochrany osobných údajov týchto prehľadávačov a dozvedieť sa viac o zásadách používania súborov cookies. Obmedzenie možnosti nastavenia súborov cookie môže zhoršiť celkovú funkčnosť používania Servisov SLV.

24. Ak chcete spravovať a mazať nastavenia súborov cookie, postupujte podľa pokynov v prehliadači, ktorý používate.

25. Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenia týkajúce sa používania súborov cookie môžu mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Servisu.

26. Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa Servisu môžu používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webových stránok. Práva Užívateľa

27. Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom, získanie ich kópie, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu Správcu alebo na spracúvanie na účely priameho marketingu, právo odvolať súhlas kedykoľvek bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania (ak je spracovanie založené na súhlase), ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

28.Užívateľ, ktorý má účet v Servise, má právo ho vymazať.

29.Ak chcete účet odstrániť, pošlite správu na rodo@slv-group.eu

30.Zrušenie vášho účtu nie je totožné s vymazaním vašich osobných údajov.

31.Ak sa zistí, že spracúvaním osobných údajov sa porušujú ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o ochrane osobných údajov, môže dotknutá osoba podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

32.Žiadosť týkajúcu sa uplatňovania práv dotknutých osôb možno podať písomne alebo e-mailom na kontaktné údaje správcu uvedené nižšie. V žiadosti by malo byť presne uvedené, čoho sa žiadosť týka. Predovšetkým je potrebné uviesť, aké právo chce žiadateľ uplatniť a ktorého procesu spracovania sa žiadosť týka.

33.Ak správca nedokáže na základe predloženej žiadosti určiť obsah žiadosti alebo určiť osobu, ktorá podáva žiadosť, požiada žiadateľa o ďalšie informácie.

34.Odpoveď na žiadosť bude poskytnutá do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak je potrebné túto lehotu predĺžiť, Správca bude informovať žiadateľa o dôvodoch tohto predĺženia.

35.Odpoveď bude zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola žiadosť zaslaná, a v prípade žiadostí zaslaných písomne, obyčajným listom na adresu uvedenú žiadateľom, pokiaľ z obsahu listu nebude vyplývať želanie obdržať spätnú väzbu na e-mailovú adresu (v prípade, že e-mailová adresa bola uvedená).

36.Pravidlá sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované. Kontaktné údaje správcu

37.Kontakt so Správcom je možný prostredníctvom: a) adresy rodo@slv-group.eu; a) listom alebo osobne na adrese 56-400 Oleśnica, Cieśle 1G