Kāpņu iekšējā marga

Kāpņu iekšējā marga

- izgatavota no alumīnija - kāpņu iekšējā aizsardzība

Nr. katalogā Svars [kg]
SLV-73-17-02-01 15,00