Pliki do pobrania - Katalogi Systemów

Visas SLV Group ražotās rāmju (SLV-73 un SLV-70) un modulārās sastatnes (SLV-M), tostarp rāmji, platformas, statņi un pārējie komponenti atbilst stingrām Polijas un Eiropas drošības standartu prasībām. To apliecina Varšavas Būvmehanizācijas un kalnrūpniecības institūta, Zviedrijas Tehniskās pētniecības institūta SP un Norvēģijas Arbeidstillsynet institūta Oslo izsniegtie sertifikāti.

VDAR -
INFORMATĪVĀ KLAUZULA PAR PERSONAS DATU PĀRVALDĪBAS POLITIKU UN AIZSARDZĪBU
/VDAR/
Personas datu pārzinis ir DARIUSZ TELKA, kas veic saimniecisko darbību ar nosaukumu SLV GROUP DARIUSZ TELKA, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 9111679241, numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā REGON: 933024478, saimnieciskās darbības adrese un piegādes adrese: Cieśle 1G, Oleśnica 56-400, elektroniskā pasta adrese: rodo@slv-group.eu, tālr.: +48 71 315 41 40
Juridiskā persona, kas nodrošina personas datu aizsardzību, ir Kancelaria Adwokacka Adwokaci Kulpa i Kulpa - Podgóreczni Sp. p. ar galvenā biroja atrašanās vietu Bidgoščā, ul. Stefana Batorego 1/4 , 85 – 104, tālrunis: 600–035–330 , + 48 52 322 40 29; e-pasts: kulpapodgoreczny@wp.pl;
Jūsu personas dati tiks un tiek apstrādāti par datu apstrādi atbildīgās personas likumīgās interesēs, lai nosūtītu tirdzniecības informāciju tiešā mārketinga veidā, ar mērķi noslēgt komerciālu līgumu, tādā apmērā, kāds nepieciešams līguma izpildei un tiesību aktu īstenošanai. Lai realizētu šos mērķus, personas dati tiks apstrādāti, jo īpaši: kontaktiem saistībā ar tiešo mārketingu, pasūtījumu realizācijai, līgumu slēgšanai, līgumu izpildei un uzņēmējdarbības kontaktu uzturēšanai un nodrošināšanai, sūdzību iesniegšanai un citām nepieciešamām darbībām, tādam kā grāmatvedība un nodokļu norēķini.;
Jūsu personas datus var saņemt datu saņēmēji, ciktāl tas nepieciešams un nosaka tiesību akti, kā arī gadījumā, ja tas tiek prasīts realizētajā līgumā. Jo īpaši tās ir grāmatvedības struktūras, kas veic pasta un kurjera pakalpojumus, sniedz juridisko palīdzību un veic maksājumu izpildi.;
Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu līguma

 

 

 

realizācijai, uz līguma izpildei nepieciešamo laiku, kā arī saistībā ar līguma izpildi un likumā noteikto termiņu.;
Informējam, ka Jums pienākas sekojošas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi:
a) tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem,
b) tiesības pieprasīt personas datu labošanu un dzēšanu,
c) tiesības uz datu pārnesamību,
d) tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu,
e) tiesības iebilst pret personas datu apstrādi,
f) tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu, kas tika izteikta apstiprinājuma veidā pirms piekrišanas atsaukšanas, neietekmējot atbilstību personas datu apstrādes likumam.
Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību par personas datu apstrādi Uzraudzības iestādē (Personas datu aizsardzības uzraudzītājs/Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājs).;
Mēs neapstrādājam Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.;
Personas dati tiek apstrādāti drošā informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā Polijā un uzņēmuma galvenajā mītnē.;
Personas dati tiek atbilstošā veidā aizsargāti, nodrošinot augstus aizsardzības standartus.;
Personas datu aizsardzību uzrauga arī mūsu advokātu birojs.;
Dati netiek pārsūtīti trešajām valstīm/starptautiskām organizācijām.;
Datu sniegšana ir brīvprātīga, taču nepieciešama sadarbībai ar SLV GROUP Dariusz Telka.
Lai saņemtu papildu informāciju vai skaidrojumus, lūdzu, sazinieties ar mums elektroniski: rodo@slv-group.eu.

----
PRIVĀTUMA POLITIKA:
SLV Group Dariusz Telka privātuma politika
Informācija par datu pārzini un personas datu apstrādi, ko veic pārzinis 1. Ar terminu VDAR jāsaprot Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. 2. Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums SLV Group Dariusz Telka 56-400 Oleśnica, Cieśle 31 b (turpmāk tekstā - Pārzinis vai SLS), kas vada interneta veikalu tīmekļa vietnē sklep.slv-group.eu (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne). 3. Personas dati ir visa veida informācija par fizisku personu, kas tiek identificēta vai kuru ir iespējams identificēt ar vienu vai vairākiem specifiskiem faktoriem, tostarp ierīces IP adrese, tīmekļa ID, atrašanās vietas dati un informācija, kas tiek apkopota, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas. 4. Personas datu

 

sniegšana, lai realizētu tiešsaistes veikala nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanas līgumu, ir brīvprātīga, bet nepieciešama līguma noslēgšanai. Ja personas dati netiek norādīti, noslēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu nav iespējams. 5. Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kas apmeklē Tīmekļa vietni vai jebkurā citā veidā izmanto SLV sniegtos pakalpojumus. 6. Personas dati netiek apstrādāti automatizēti. 7. Personām, kas nav reģistrētas Tīmekļa vietnē, tiks lūgts  norādīt datus, kas nepieciešami konta izveidošanai un lietošanai. Lai apkalpošanas procesu padarītu vienkāršāku, Lietotājam ir iespēja norādīt papildu datus, tādējādi dodot piekrišanu to apstrādei. Šos datus iespējams dzēst jebkurā laikā. 8. Pārzinis aizsargā personas datus no nesankcionētas trešo personu piekļuves, kā arī no to apstrādes, pārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus. 9. Pārzinis rūpīgi izvēlas un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot apstrādāto personas datu aizsardzību. Pilnīga piekļuve datubāzēm pieejama tikai Pārziņa pilnvarotām personām. 10. Apmeklētājiem ir iespēja pārlūkot Tīmekļa vietni bez iepriekšējas reģistrācijas un personas datu norādīšanas. 11. Personas dati tiks apstrādāti sekojošiem mērķiem: a) tiešsaistes veikala noteikumos noteiktā pakalpojuma līguma realizācijai. Lietotāja darbības Tīmekļa vietnē, tostarp viņa personas dati, var tikt reģistrēti žurnalēšanas datnēs. Datnēs apkopotā informācija tiek apstrādāta saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Pārzinis tos apstrādā arī tehniskiem mērķiem, jo īpaši datus var uzglabāt un apstrādāt īslaicīgi, lai nodrošinātu informācijas sistēmu drošību un pienācīgu darbību, piemēram, saistībā ar rezerves kopiju izveidošanu, informācijas sistēmas izmaiņu pārbaudi, neatbilstību diagnosticēšanai vai aizsardzībai pret krāpšanu un uzbrukumiem. b) prasību celšanai vai nodrošināšanai (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu); c) analītiskā un statistiskā Pārziņa juridisko pienākumu izpildei, kas ietver lietotāju darbību un izvēles analīzi, lai uzlabotu izmantotās funkcijas un sniegtos pakalpojumus; d) savu produktu vai pakalpojumu mārketings, tostarp personalizētu (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu); Personas datu apstrādes laiks 12. Dati tiek apstrādāti uz pakalpojuma sniegšanas vai pasūtījuma realizācijas laiku līdz piekrišanas atsaukšanai vai iebildumu izteikšanai pret datu apstrādi gadījumos, kad datu apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses. 13. Datu apstrādes termiņu var pagarināt, ja apstrāde ir nepieciešama, lai noteiktu un izvirzītu iespējamās prasības vai aizsargātos no tām, bet pēc šā laika tikai gadījumos, kas attiecās uz tiesību aktos noteikto kārtību. Pēc apstrādes perioda beigām, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti vai anonimizēti. Datu saņēmēji 14. Saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, personas dati tiks izpausti ārējām struktūrām, tostarp un jo īpaši, piegādātājiem, kas atbild par informācijas sistēmu darbību, tādām struktūrām kā bankas un maksājumu operatori, grāmatvedības, juridisko, audita, konsultāciju un transporta pakalpojumu sniedzēji. 15. Lietotāja piekrišanas saņemšanas gadījumā, personas datus iespējams izpaust arī citām struktūrām viņu pašu vajadzībām, tostarp mārketinga mērķiem. 16. Personas dati netiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju. Sīkdatņu politika 17. Tīmekļa vietne neapkopo nekādu informāciju automatizētā veidā, izņemot sīkdatnēs jeb sīkfailos ietverto informāciju. 18. Sīkdatnes ir informatīvi dati, jo īpaši teksta virknes, kas tiek saglabātas Tīmekļa vietnes Lietotāja gala ierīcē un ir paredzētas Tīmekļa lapu lietošanai. Sīkdatnes parasti satur tīmekļa lapas nosaukumu, no kuras tās nāk, glabāšanas ilgumu gala ierīcē un unikālu numuru. 19. Tīmekļa vietne izmanto sekojošas sīkdatnes: a) nepieciešamās sīkdatnes, kas ļauj izmantot Tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, autentifikācijas sīkdatnes, ko izmanto pakalpojumiem, kuriem nepieciešama autentifikācija Tīmekļa vietnē; b) veiktspējas sīkdatnes, kas apkopo informāciju par to, kādā veidā lietotājs izmanto Tīmekļa vietni; c) sesijas uzturēšanas sīkdatnes, kas ļauj saglabāt specifisku informāciju par lietotāju - izvēlētos iestatījumus – kā arī personalizēt lietotāja saskarni, piemēram, valodu vai Lietotāja reģionu, fonta lielumu, tīmekļa vietnes izskatu u. tml .; d) mērķa vai reklāmas sīkdatnes, kas ievāc informāciju par pārlūkošanas paradumiem, lai veidotā reklāma būtu atbilstošāka Lietotāja interesēm. 20. Subjekts, kas izvieto sīkdatnes Tīmekļa vietnes Lietotāja gala ierīcē un iegūst tām piekļuvi, ir SLV. 21. Sīkdatnes

 

 

 

 

tiek izmantotas, lai: a) veidotu statistiku, kas palīdz saprast, kā Tīmekļa vietnes Lietotāji izmanto tīmekļa lapas, lai uzlabotu vietnes struktūru un saturu; b) uzturētu Tīmekļa vietnes Lietotāja sesiju (pēc autorizēšanās), pateicoties kurai, Lietotājam nav atkārtoti jāievada lietotājvārds un parole katrā no Tīmekļa vietnes apakšlapām; nodrošinātu drošību, piemēram, lai atklātu autentifikācijas ļaunprātīgu izmantošanu Tīmekļa vietnē. 22. Daudzos gadījumos programmatūra, kas tiek izmantota, lai pārlūkotu Tīmekļa vietnes (tīmekļa pārlūkprogramma), saglabā sīkdatnes Lietotāja gala ierīcē. Tīmekļa vietnes lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkdatņu iestatījumus. Šos iestatījumus iespējams mainīt tā, ka tiek bloķēta automātiska sīkdatņu apstrāde interneta pārlūkprogrammas iestatījumos vai saņemta informācija par saglabāšanu Tīmekļa vietnes Lietotāja ierīcē. Detalizēta informācija par sīkdatņu apstrādes iespējām un lietošanas metodēm ir pieejama programmatūras iestatījumos (tīmekļa pārlūkprogramma). 23. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Lietotājiem kontrolēt sīkdatnes preferences iestatījumos. Lietotājiem ir jāiepazīstas ar šo pārlūkprogrammu privātuma politiku, lai izprastu sīkfailu lietošanas nosacījumus. Ierobežojot sīkdatņu iestatījumus, var tikt traucēta SLV Tīmekļa vietnes lietošanas vispārējā funkcionalitāte. 24. Lai pārvaldītu sīkdatņu iestatījumus, kā arī tos dzēstu, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar izmantotās pārlūkprogrammas norādījumiem. 25. Tīmekļa vietnes operators nosūta informāciju, ja sīkdatņu izmantošanas ierobežojumi ietekmē kādu no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām. 26. Sīkdatnes, kas tiek saglabātas Tīmekļa vietnes Lietotāja gala ierīcē, var izmantot arī reklāmdevēji un partneri, kas sadarbojas ar Tīmekļa vietnes operatoru. Lietotāja tiesības 27. Lietotājam ir tiesības piekļūt savu datu saturam, iegūt to kopiju, tiesības tos labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm, tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu, kas tika izteikta apstiprinājuma veidā pirms piekrišanas atsaukšanas, neietekmējot atbilstību personas datu apstrādes likumam (ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu). 28. Lietotājam ir tiesības dzēst Lietotāja kontu Tīmekļa vietnē. 29. Lai dzēstu savu Lietotāja kontu, nosūtiet e-pasta ziņojumu uz rodo@slv-group.eu. 30. Lietotāja konta dzēšana nenozīmē personas datu dzēšanu. 31. Ja tiek konstatēts, ka personas datu apstrāde pārkāpj VDAR noteikumus, vai citus noteikumus par personas datu aizsardzību, datu subjekts var iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam. 32. Iesniegumu īstenot datu subjektu tiesības jāiesniedz rakstiski vai elektroniski uz zemāk norādīto Pārziņa kontaktadresi. Iesniegumā precīzi jānorāda, uz ko attiecas prasība. Jo īpaši iesniegumā jānorāda, kādas tiesības iesniedzējs vēlas izmantot, un uz kuru apstrādes procesu attiecas prasība. 33. Ja Pārzinis nevarēs noteikt prasības saturu vai identificēt personu, kas iesniegusi iesniegumu, pamatojoties uz sniegto pieteikumu, viņš pieprasīs iesniedzējam norādīt papildu informāciju. 34. Atbilde uz pieteikumu tiks sniegta viena mēneša laikā no saņemšanas. Ja šo termiņu nepieciešams pagarināt, Pārzinis par to informēs pieteikuma iesniedzēju, norādot šāda pagarinājuma iemeslus. 35 Atbilde tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, no kuras tika saņemts pieprasījums. Ja pieprasījums tika saņemts pa pastu, atbilde tiks nosūtīta ar parastu vēstuli uz pieteikuma iesniedzēja norādīto adresi, ja vien vēstules saturā nav nenorāda vēlme saņemt atbildi elektroniski (ja šāda e-pasta adrese ir norādīta). 36. Privātuma politika pastāvīgi tiek pārskatīta un, nepieciešamības gadījumā, atjaunināta. Datu Pārziņa kontaktinformācija 37. Sazināties ar Datu Pārzini iespējams: a) elektroniski: rodo@slv-group.eu; b) pa pastu vai personīgi: 56-400 Oleśnica, Cieśle 1G.