Σκαλωσιές - Έγγραφα για λήψη

Όλες οι σκαλωσιές, πλαισίου (SLV-73 και SLV-70) και αρθρωτές (SLV-M), που παράγονται από την SLV Group, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων, των πλατφορμών, των βάσεων και όλων των άλλων αξεσουάρ πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις των πολωνικών και ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας στην εργασία. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πιστοποιητικά του Ινστιτούτου Μηχανοποίησης Κατασκευών και Εξόρυξης στη Βαρσοβία, από το Σουηδικό Ινστιτούτο Τεχνικής Έρευνας SP και το Ινστιτούτο Arbeidstillsynet από το Όσλο της Νορβηγίας.

ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΗΤΡΑ

ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
/ΓΚΠΔ/

 

Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων είναι ο DARIUSZ TELKA ο οποίος διευθύνει την επιχείρηση υπό την ονομασία SLV GROUP DARIUSZ TELKA, ΑΦΜ: 9111679241, Αριθ. REGON: 933024478, διεύθυνση έδρας της επιχείρησης και διεύθυνση εξυπηρέτησης: Cieśle 1G, Oleśnica 56-400, διεύθυνση e-mail: rodo@slv-group.eu, τηλ. +48 71 315 41 40

Η οντότητα που διασφαλίζει νομικά την προστασία των προσωπικών Μας δεδομένων είναι το ικηγορικό γραφείο Kancelaria Adwokacka Adwokaci Kulpa i Kulpa - Podgóreczni Ε.Π.Ε. με έδρα το Bydgoszcz επί της οδού Stefan Batory 1/4, 85 - 104, τηλέφωνο: 600 - 035 - 330, + 48 52 322 40 29· e-mail: kulpapodgoreczny@wp.pl ·

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό το νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αποστολή εμπορικών πληροφοριών υπό τη μορφή άμεσου μάρκετινγκ, για την πιθανή σύναψη εμπορικής σύμβασης και, στη συνέχεια, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και για την εφαρμογή νομικών διατάξεων. Στα πλαίσια της πραγματοποίησης αυτών των σκοπών, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία συγκεκριμένα: για επαφές που σχετίζονται με το άμεσο μάρκετινγκ, για την εκτέλεση παραγγελιών, την σύναψη συμβάσεων, την εκτέλεση συμβάσεων καθώς και την ενεργοποίηση και διατήρηση της επιχειρηματικής επαφής, την υποβολή παραπόνων και άλλων απαραίτητων δραστηριοτήτων, όπως ιδιαίτερα οι λογιστικοί και φορολογικοί διακανονισμοί·

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατίθενται στους παραλήπτες – στον βαθμό που είναι απαραίτητο - εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, καθώς και εάν τούτο απαιτείται από την σύμβαση που εκτελούμε για εσάς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για λογιστικές οντότητες που ασκούν υπηρεσίες ταχυδρομικές, ταχυμεταφορικές, νομικής συνδρομής καθώς και υπηρεσίες πληρωμών·

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεση για την σύμβαση που εκτελούμε για εσάς, για την περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και για την περίοδο που απαιτείται από το νόμο·

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

α) το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας,

β) το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση και την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων,

γ) το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων,

δ) το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

ε) το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

στ) το δικαίωμα της ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αν και τούτο δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης προ της ανακλήσεώς της.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στον εποπτικό φορέα (Γενικό Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)·

Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με σκοπό την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ·

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ασφαλή υποδομή πληροφορικής μας στην Πολωνία και στην έδρα της εταιρείας ·

Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται με τον κατάλληλο τρόπο, ο οποίος πληροί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας ·

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων παρακολουθείται επίσης από το Δικηγορικό Μας Γραφείο ·

Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα / διεθνή οργανισμό ·

Η παροχή των δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη για τις επαγγελματικές επαφές με την SLV GROUP Dariusz Telka.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες αποσαφηνήσεις ή επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας στη διεύθυνση rodo@slv-group.eu

----

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ:

Πολιτική απορρήτου της SLV Group Dariusz Telka

Πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή και την επεξεργασία εκ μέρους του των προσωπικών δεδομένων 1. Ο όρος ΓΚΠΔ πρέπει να νοείται ως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, περί προστασίας των φυσικών προσώπων εν σχέσει με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και της κατάργησης της οδηγίας 95/46/ΕΚ  2. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία SLV Group Dariusz Telka 56-400 Oleśnica, Cieśle 31 b - εφεξής «Διαχειριστής» ή «SLV», ο οποίος διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υπό την διεύθυνση sklep.slv-group.eu, εφεξής «Υπηρεσία» 3. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί μέσω ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων παραγόντων, όπως το IP συσκευής, το αναγνωριστικό διαδικτύου, τα δεδομένα τοποθεσίας καθώς και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αρχείων cookie και άλλης παρόμοιας τεχνολογίας. 4. Η παροχή προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς Ηλεκτρονικών Καταστημάτων είναι προαιρετική, αλλά αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν δοθούν τα προσωπικά δεδομένα, καθίσταται αδύνατη η σύναψη σύμβασης και η παροχή υπηρεσιών.  5. Ένας χρήστης είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχονται από την SLV.  6. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα υποστούν επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο.  7. Τα άτομα που εγγράφονται στον Ιστότοπο καλούνται να παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του λογαριασμού. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση, ο Χρήστης μπορεί να παρέχει πρόσθετα δεδομένα, συναινώντας ούτως στην επεξεργασία αυτών. Τα δεδομένα τέτοιου είδους μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή.  8. Ο Διαχειριστής προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα έναντι της αποκάλυψης αυτών σε μη-εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς και από την επεξεργασία τους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.  9. Ο Διαχειριστής επιλέγει και εφαρμόζει με τη δέουσα επιμέλεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Πλήρη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων κατέχουν μόνον άτομα δεόντως εξουσιοδοτημένα από τον Διαχειριστή.  10. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγούνται στον Ιστότοπο δίχως προηγούμενη εγγραφή και χωρίς να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Σκοποί και λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  11. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου: α) να εκτελεστεί η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η δραστηριότητα του Χρήστη στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται να καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής του συστήματος. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής τις επεξεργάζεται επίσης για τεχνικούς σκοπούς - συγκεκριμένα, τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν προσωρινά και να υποβληθούν σε επεξεργασία ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, π.χ. εν σχέσει με την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τον έλεγχο των αλλαγών στα συστήματα πληροφορικής, τον εντοπισμό παρατυπιών ή την προστασία έναντι κατάχρησης και επιθέσεων. β) να γίνει διεκδίκηση ή εξασφάλιση των αξιώσεων (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ)·  γ) να εκπληρωθεί η νομική υποχρέωση που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής ανάλυσης και στατιστικής, που συνίσταται στην διεξαγωγή αναλύσεων της δραστηριότητας των Χρηστών, καθώς και των προτιμήσεών τους προκειμένου να βελτιωθούν οι εν χρήσει λειτουργίες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες· δ) να καθίσταται δυνατή η εμπορία (μάρκετινγκ) ιδίων προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ)· Χρόνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 12. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, έως ότου αποσυρθεί η συγκατάθεση ή υποβληθεί πραγματική ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του Διαχειριστή.  13. Η περίοδος επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να παραταθεί εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαπίστωση και την διεκδίκηση οποιωνδήποτε αξιώσεων ή την υπεράσπιση εναντίον τους, ενώ μετά από αυτό το χρονικό διάστημα μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που θα απαιτηθεί από το νόμο. Μετά το τέλος της περιόδου επεξεργασίας, τα δεδομένα διαγράφονται ανεπιστρεπτί ή ανωνυμοποιούνται. Παραλήπτες των δεδομένων  14. Λόγω  της παροχής υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα θα αποκαλύπτονται σε εξωτερικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προμηθευτών, υπευθύνων για την λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, οντοτήτων όπως τράπεζες και διαχειριστές πληρωμών, οντότητες παροχής λογιστικών, νομικών, ελεγκτικών, συμβουλευτικών και μεταφορικών υπηρεσιών.  15. Σε περίπτωση λήψης της συγκατάθεσης του Χρήστη, τα δεδομένα του μπορεί επίσης να διατεθούν σε άλλες οντότητες για τους δικούς

τους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών που αφορούν στο μάρκετινγκ.  16. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα/διεθνή οργανισμό. Πολιτική cookies 17. Ο ιστότοπος δεν συλλέγει αυτόματα καμμία πληροφορία, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, τα λεγόμενα «Μπισκότα». 18. Τα cookies είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη του Ιστότοπου και προορίζονται για την χρήση των σελίδων του Ιστότοπου. Τα cookie συνήθως περιέχουν το όνομα της ιστοσελίδας εκ της οποίας προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσης στην τελική συσκευή καθώς και έναν μοναδικό αριθμό. 19. Στα πλαίσια του Ιστοτόπου γίνεται χρήση των ακόλουθων τύπων cookies: α) «απαραίτητα» cookies, τα οποία επιτρέπουν την χρήση υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, π.χ. cookies ελέγχου ταυτότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας στα πλαίσια του Ιστοτόπου·  β) cookies απόδοσης, που επιτρέπουν την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την χρήση των σελίδων του Ιστοτόπου· γ) «λειτουργικά» cookies, τα οποία επιτρέπουν την «απομνημόνευση» των ρυθμίσεων που επέλεξε ο Χρήστης και την εξατομίκευση της διεπαφής του Χρήστη, π.χ. όσον αφορά στην επιλεχθείσα γλώσσα ή περιοχή προέλευσης του Χρήστη, το μέγεθος της γραμματοσειράς, την εμφάνιση του Ιστότοπου κ.λπ.·  δ) «διαφημιστικά» cookies που επιτρέπουν την παράδοση διαφημιστικού περιεχομένου σε Χρήστες πιο προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά τους.  20. Η οντότητα που τοποθετεί τα cookies στην τελική συσκευή του Χρήστη του Ιστότοπου και αποκτά πρόσβαση σε αυτά είναι η SLV. 21. Τα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται για: α) την δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Χρήστες του Ιστοτόπου χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες, γεγονός που επιτρέπει την βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους β) την διατήρηση της περιόδου σύνδεσης του Χρήστη στον Ιστότοπο (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν πρέπει να εισαγάγει ξανά τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης κατά τη μετάβαση σε κάθε υποσελίδα του Ιστότοπου. γ) την εξασφάλιση της ασφάλειας, π.χ. χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στον τομέα ελέγχου της ταυτότητας στα πλαίσια του Ιστοτόπου.  22. Σε πολλές περιπτώσεις, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση ιστοσελίδων (πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου) επιτρέπει την αποθήκευση των cookies στην τελική συσκευή του χρήστη εκ προεπιλογής. Οι Χρήστες του Ιστοτόπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις cookies τους ανά πάσα στιγμή. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν ιδιαίτερα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται ο αυτόματος χειρισμός των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης ή να ενημερώνεται ο Χρήστης για κάθε εισαγωγή τους στη συσκευή του Χρήστη του Ιστοτόπου. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις μεθόδους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου).  23. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν τα cookies μέσω ρύθμισης των προτιμήσεών τους. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου αυτών των προγραμμάτων περιήγησης ώστε να ενημερωθούν σχετικά με την πολιτική cookies τους. Ο περιορισμός της δυνατότητας ορισμού των αρχείων cookies ενδέχεται να υποβαθμίσει την συνολική λειτουργικότητα της χρήσης των υπηρεσιών της SLV.  24. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies καθώς και να τις διαγράψετε, ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.  25. Ο διαχειριστής του Ιστοτόπου ενημερώνει ότι οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που διατίθενται στον Ιστότοπο. 26. Τα cookies που εισάγονται στην τελική συσκευή του Χρήστη του Ιστοτόπου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιζόμενους και εταίρους.  Δικαιώματα Χρήστη. 27. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του, λήψεως αντιγράφου αυτών, δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής τους, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα για τη μεταφορά των δεδομένων, δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των δεδομένων βάσει του νόμιμου συμφέροντος του Διαχειριστή ή στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας (εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης), η οποία πραγματοποιήθη βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.  28. Ένας χρήστης που κατέχει λογαριασμό στον Ιστότοπο έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει. 29. Για να διαγράψει τον λογαριασμό, πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στη διεύθυνση rodo@slv-group.eu  30. Η ακύρωση του λογαριασμού δεν ισοδυναμεί με διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. 31. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ ή άλλες διατάξεις σχετικές με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  32. Η αίτηση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων μπορεί να υποβληθεί γραπτώς ή μέσω e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή που αναφέρονται παρακάτω. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια το αντικείμενο του αιτήματος. Συγκεκριμένα, πρέπει να αναφέρει ποίου δικαιώματος επιθυμεί να κάνει χρήση ο αιτών και σε ποια διαδικασία επεξεργασίας αφορά το αίτημα. 33. Εάν ο Διαχειριστής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το

περιεχόμενο της αίτησης ή να προσδιορίσει το άτομο που υποβάλλει την αίτηση με βάση την υποβληθείσα αίτηση, θα ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα.  34. Απάντηση στις αιτήσεις θα δοθεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή της. Εάν είναι απαραίτητο να παραταθεί αυτή η περίοδος, ο Διαχειριστής θα ενημερώσει τον αιτούντα για τους λόγους αυτής της παράτασης.   35 Η απάντηση θα παραδοθεί στην διεύθυνση e-mail από την οποία η αίτηση εστάλη, ενώ στην περίπτωση των αιτήσεων που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομικής επιστολής, η απάντηση θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο αιτών, εκτός εάν εκ του περιεχομένου της επιστολής προκύπτει ότι εκείνος επιθυμεί να λάβει την απάντηση σε κάποια διεύθυνση e-mail (εφόσον παρέχεται η εν λόγω διεύθυνση).  36. Η πολιτική επαληθεύεται σε συνεχή βάση και, εάν είναι απαραίτητο, ενημερώνεται.  Στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή 37. Η επικοινωνία με τον Διαχειριστή είναι δυνατή μέσω: α) της διεύθυνσης rodo@slv-group.eu·  β) Με επιστολή ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση 56-400 Oleśnica, Cieśle 1G