Soubory

Všechna rámová lešení (SLV-73 a SLV-70) a modulová lešení (SLV-M), která vyrábí firma SLV Group, včetně rámů, plošin, stojanů a veškerého dalšího příslušenství, splňují přísné požadavky polských a evropských norem pro bezpečnost práce. Potvrzují to certifikáty Institutu mechanizace stavebnictví a těžby hornin ve Varšavě, švédského Technického výzkumného institutu SP a Institutu Arbeidstillsynet z norského Osla.

GDPR

Správcem osobních údajů je DARIUSZ TELKA provozující podnikatelskou činnost pod názvem SLV GROUP DARIUSZ TELKA, DIČ: 9111679241, IČ: 933024478, adresa místa podnikání a adresa pro doručování: Cieśle 1G, Oleśnica 56-400, e-mail: rodo@slv-group.eu, tel. +48 71 315 41 40

Subjektem, který nám zajišťuje právní ochranu vašich osobních údajů, je advokátní kancelář Adwokaci Kulpa i Kulpa – Podgóreczni sp. p. se sídlem ul. Stefana Batorego 1/4, 85-104 Bydgoszcz, telefon: 600 – 035 – 330, + 48 52 322 40 29; e-mail: kulpapodgoreczny@wp.pl;

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce pro účely zasílání obchodních informací formou přímého marketingu, eventuálního uzavření obchodní smlouvy a pak v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy a právních předpisů. V rámci těchto účelů budou údaje zpracovávány zejména: pro kontakty v souvislosti s přímým marketingem, pro vyřizování objednávek, uzavírání smluv, plnění smluv a umožnění udržení obchodního kontaktu, podávání reklamací a jiných nezbytných činností, jako jsou vedení účetnictví a daňová vyúčtování;

Vaše údaje mohou být zpřístupněny příjemcům – v nezbytném rozsahu – budou-li to vyžadovat právní předpisy a také v případě, že to vyžaduje smlouva, kterou pro vás plníme. Jedná se zejména o účetní jednotky, které provádějí poštovní, kurýrní, právní, platební činnosti;

Vaše údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu s plněním smlouvy, kterou pro vás plníme, po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a v souvislosti s plněním smlouvy a po dobu stanovenou zákonem;

Rádi bychom vás informovali, že máte následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

a) právo na přístup ke svým údajům,

b) právo na opravu a výmaz svých osobních údajů,

c) právo na přenos svých osobních údajů,

d) právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,

e) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

f) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, neovlivní to však zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů dozorovému úřadu (generálnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů / předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů);

Vaše údaje nezpracováváme pro automatizované rozhodování, včetně profilování;

Osobní údaje zpracováváme v naší bezpečné IT infrastruktuře v Polsku a v sídle firmy;

Osobní údaje jsou zabezpečeny vhodným způsobem, který splňuje nejvyšší standardy ochrany;

Ochranu osobních údajů také monitoruje naše advokátní kancelář;

Údaje nebudou předávány do třetí země / mezinárodní organizaci;

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely obchodních kontaktů s firmou SLV GROUP Dariusz Telka.

Budete-li potřebovat další vysvětlení nebo další informace, můžete nás kontaktovat písemně na adrese rodo@slv-group.eu

 

----

POLITIKA SOUKROMÍ:

Politika soukromí SLV Group Dariusz Telka

Informace o správci a jeho zpracování osobních údajů 1. Pod pojmem GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 2. Správcem vašich osobních údajů je firma SLV Group Dariusz Telka 56-400 Oleśnica, Cieśle 31 b – dále jen Správce nebo SLV, který provozuje internetový obchod na adrese sklep.slv-group.eu, dále jen Servis 3. Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě pomocí jednoho nebo více konkrétních faktorů, včetně IP zařízení, internetového identifikátoru, lokalizačních údajů a informací shromážděných pomocí souborů cookies a dalších podobných technologií. 4. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb uvedených v Pravidlech internetového obchodu je dobrovolné, ale je také podmínkou pro uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné uzavřít smlouvu a poskytovat služby. 5. Uživatelem je každá fyzická osoba, která navštěvuje Servis nebo jinak využívá služby poskytované firmou SLV. 6. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem. 7. Osoby, které se zaregistrují v Servisu, jsou požádány o poskytnutí údajů nezbytných pro vytvoření a používání účtu. Za účelem usnadnění služby může uživatel poskytnout další údaje, čímž dá souhlas k jejich zpracování. Takové údaje lze kdykoli smazat. 8. Správce chrání osobní údaje proti zpřístupnění neoprávněným osobám a také před jejich zpracováním s porušením platných právních předpisů. 9. Správce s náležitou péčí vybere a použije vhodná technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů. Plný přístup k databázi mají pouze osoby řádně oprávněné správcem. 10. Návštěvníci si mohou prohlížet Servis bez předchozí registrace a uvedení osobních údajů. Účely a důvody zpracování osobních údajů 11. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely: a) plnění smlouvy o poskytování služeb uvedených v Pravidlech internetového obchodu. Aktivita uživatele v Servisu, včetně jeho osobních údajů, může být zaznamenána do systémových protokolů. Informace shromážděné v protokolech jsou zpracovávány v souvislosti s poskytováním služeb. Správce je zpracovává také pro technické účely – zejména údaje mohu být dočasně uloženy a zpracovány za účelem zajištění bezpečnosti a správného fungování IT systémů, např. v souvislosti se zálohováním, testováním změn v IT systémech, zjišťování nesrovnalostí nebo ochranou proti zneužití a útokům. b) uplatňování nebo zajišťování nároků (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); c) plnění zákonné povinnosti analytického a statistického správce, spočívající v provádění analýz aktivity uživatelů a také jejich preferencí za účelem zlepšení funkčnosti a poskytování služeb; d) marketingu vlastních výrobků a služeb, včetně personalizovaných (podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR); Doba zpracování osobních údajů 12. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby nebo vyřizování objednávky do okamžiku odvolání souhlasu nebo vznesení účinné námitky proti zpracování údajů v případě, že právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce. 13. Dobu zpracování údajů lze prodloužit v případě, že zpracování je nezbytné pro prokázání a uplatnění eventuálních nároků nebo pro obranu proti nim, a po této době pouze v případě a v rozsahu, v jakém to bude vyžadováno zákonem. Po ukončení doby zpracování budou údaje nenávratně smazány nebo anonymizovány. Příjemci údajů 14. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje zpřístupňovány externím subjektům, zejména dodavatelům odpovědným za provoz IT systémů, subjektům, jako jsou banky a operátoři plateb, subjekty poskytující účetní, právní, auditní, poradenské a dopravní služby. 15. Pokud je získán souhlas uživatele, mohou být jeho údaje zpřístupněny také jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových. 16. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí / mezinárodním organizacím. Politika souborů cookies 17. Servis neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v souborech cookies tzv. „koláčcích“. 18. Soubory cookies jsou datové soubory, zejména textové soubory, které se ukládají na koncové zařízení uživatelů Servisu a jsou určeny pro používání webových stránek Servisu. Soubory cookies obvykle obsahují název webových stránek, ze kterých pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo. 19. V rámci Servisu se používají následující typy souborů cookies: a) „nezbytné“ soubory cookies, které umožňují používání služeb dostupných v rámci Servisu, např. autorizační cookies používané pro služby, které vyžadují autorizaci v rámci Servisu; b) „výkonnostní“ soubory cookies, umožňující shromažďování informací o používání webových stránek Servisu; c) „funkční“ soubory cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení zvoleného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. v rozsahu vybraného jazyka nebo regionu, ze kterého pochází uživatel, velikosti písma, vzhledu webových stránek atp.; d) „reklamní“ soubory cookies, umožňující doručování uživatelům reklamního obsahu přizpůsobeného jejich zájmům. 20. Subjektem, který ukládá soubory cookies na koncové zařízení uživatelů Servisu a získává k nim přístup, je SLV. 21. Soubory cookies se používají pro účely: a) tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé Servisu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah b) udržení relace uživatel-Servis (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Servisu; c) zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalení podvodu v oblasti autorizace v rámci Servisu. 22. V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) umožňuje ve výchozím nastavení ukládání souborů cookies na koncové zařízení uživatelů. Uživatelé Servisu mohou kdykoli změnit dosavadní nastavení souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovalo automatické zpracování souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informovalo o každém jejich uložení na koncové zařízení uživatele Servisu. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče). 23. Většina prohlížečů umožňuje uživatelům kontrolovat soubory cookies v předvolbách. Uživatelé jsou povinni si přečíst zásady ochrany soukromí těchto prohlížečů, aby se dozvěděli více o zásadách používání souborů cookies. Omezení možnosti nastavení souborů cookies může zhoršit celkovou funkčnost používání servisů SLV. 24. Chcete-li spravovat nastavení cookies a také je mazat, postupujte podle pokynů prohlížeče, který používáte. 25. Provozovatel Servisu informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Servisu. 26. Soubory cookies ukládané na koncové zařízení uživatele Servisu mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek 27. Uživatel má právo na přístup ke svým údajům, získání jejich kopie, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování (pokud se zpracování provádí na základě souhlasu), které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. 28. Uživatel, který má účet v Servisu, má právo jej smazat. 29. Pokud chcete smazat účet, zašlete zprávu na následující adresu rodo@slv-group.eu 30. Zrušení účtu není totožné se smazáním osobních údajů. 31. Pokud uznáte, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo jiná ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. 32. Žádost týkající se uplatnění práv subjektu údajů lze podat písemně nebo e-mailem na níže uvedené kontaktní údaje správce. V žádosti musí být přesně uvedeno, čeho se žádost týká. Zejména je třeba uvést, jaké právo chce žadatel uplatnit a jakého procesu zpracování se žádost týká. 33. Pokud správce nebude schopen určit obsah žádosti nebo identifikovat osobu podávající žádost na základě předložené žádosti, požádá žadatele o další informace. 34. Odpověď na nahlášení bude poskytnuta do jednoho měsíce od jejího doručení. Bude-li třeba lhůtu prodloužit, bude správce informovat žadatele o důvodech takového prodloužení. 35. Odpověď bude zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla žádost zaslána, a v případě žádostí zaslaných písemně, obyčejným dopisem na adresu uvedenou žadatelem, pokud z obsahu dopisu nebude vyplývat přání obdržet zpětnou vazbu na e-mailovou adresu (pokud byla taková e-mailová adresa uvedena). 36. Politika je průběžně ověřována a v případě potřeby aktualizována. Kontaktní údaje správce 37. Kontakt se správcem je možný na: a) adresa rodo@slv-group.eu; a) Dopisem nebo osobně na adrese 56-400 Oleśnica, Cieśle 1G