Каталози на скелета за изтегляне на английски език

Всички рамкови скелета (SLV-73 и SLV-70) и модулни скелета (SLV-M), произведени от SLV Group, включително рамки, платформи, стойки и всички други елементи отговарят на строгите изисквания на полските и европейските стандарти за безопасност на труда. Това се потвърждава от сертификатите на Института по механизация на строителството и минното дело във Варшава, Шведския технически изследователски институт SP и Института Arbeidstillsynet от Осло, Норвегия.

ОРЗД

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА

ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

/ОРЗД/

Администратор на лични данни е ДАРИУШ ТЕЛКА, реализиращ стопанска дейност SLV GROUP DARIUSZ TELKA, NIP (ДАНЪЧЕН НОМЕР): 9111679241, REGON (СТОПАНСКИ РЕГИСТЪР): 933024478, адрес на седалището и адрес за кореспонденция: Cieśle 1G, Oleśnica 56-400, адрес на електронна поща: rodo@slv-group.eu, тел. +48 71 315 41 40

Субектът, който юридически осигурява защитата на вашите лични данни, е Адвокатска канцелария „Kulpa i Kulpa – Podgóreczni” със седалище в Бидгошч на ул. Стефан Батори 1/4, 85 - 104, телефон: +48 600 - 035 - 330, + 48 52 322 40 29; имейл: kulpapodgoreczny@wp.pl;

Вашите лични данни ще се обработват от администратора на данни с цел изпращане на търговска информация под формата на директен маркетинг, за евентуално сключване на търговски договор и след това до степента, необходима за изпълнението му и за изпълнение на законовите разпоредби. Като част от изпълнението на тези цели, данните ще бъдат обработвани за контакти във връзка с директния маркетинг, за изпълнението на поръчки, сключване на договори, изпълнението на договори и активирането и поддържането на бизнес контакт,  за подаване на жалби и други необходими дейности, по-специално счетоводни операции и данъчни сетълменти;

Вашите данни могат да бъдат предоставени на трети субекти - доколкото е необходимо - ако това се изисква от юридическите предписания, както и в случай, че договорът, който изпълняваме за вас, го изисква. По-конкретно това са счетоводни субекти, такива които извършват пощенски, куриерски услуги, оказват правна помощ и такава при разплащателни дейности;

Вашите данни ще бъдат обработвани до тогава, до когато се оттегли съгласието за реализирането на договора, който

изпълняваме, за периода, необходим за изпълнението му, и за периода, изискван от закона;

Информираме ви, че имате следните права, свързани с обработването на лични данни:

а) правото на достъп до вашите данни,

б) правото да поискате коригиране и изтриване на личните ви данни,

в) правото да прехвърляте личните си данни,

г) правото да изискате ограничаването на обработката на личните ви данни,

д) правото да възразите срещу обработката на вашите лични данни,

е) правото да оттеглите съгласието си за обработката на личните ви данни по всяко време, но това няма да засегне законността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му.

Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни до надзорния орган (главен инспектор по защита на личните данни / председател на Службата за защита на личните данни);

Ние не обработваме вашите данни с цел автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;

Личните данни се обработват в нашата сигурна IT инфраструктура в Полша и в седалището на компанията;

Личните данни са защитени по подходящ начин, който отговаря на най-високите стандарти за защита;

Защитата на личните данни се следи и от нашата Адвокатска кантора;

Данните няма да бъдат прехвърлени на трета държава / международна организация;

Предоставянето на данни е доброволно, но е необходимо за целите на бизнес контактите със SLV GROUP Dariusz Telka.

Ако се нуждаете от допълнителни обяснения или допълнителна информация, можете да се свържете с нас на rodo@slv-group.eu

----

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Политика за поверителност на SLV Group Dariusz Telka

Информация за администратора и обработката на лични данни от него

1. Терминът ОРЗД следва да се разбира като Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното  движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО.

2. Администратор на вашите лични данни е фирмата SLV Group Dariusz Telka 56-400 Oleśnica, Cieśle 31 b - наричана по-долу Администратор или SLV, която управлява онлайн магазин на адрес sklep.slv-group.eu, наричан по-долу „Уебсайт“

3. Личните данни са цялата информация за физическо лице, идентифицирано или идентифицирано от един или повече специфични фактори, включително IP на устройството, интернет идентификатор, данни за местоположението и информация, събрана чрез бисквитки и друга подобна технология.

4. Предоставянето на лични

данни с цел изпълнение на договора за предоставяне на услуги, посочени в Правилника на Интернет магазина, е доброволно, но е условие за сключване на договора. При липса на предоставяне на лични данни няма да бъде възможно сключване на договор и предоставяне на услуги.

5. Потребител е всяко физическо лице, което посещава уебсайта или използва по друг начин услугите, предоставяни от SLV

6. Личните данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин.

7. Лицата, които се регистрират на уебсайта,  са молени да предоставят данните, необходими за създаването и обслужването на акаунта. За да улесни обслужването, Потребителят може да предостави допълнителни данни, като по този начин се съгласи за тяхната обработка. Такива данни могат да бъдат изтрити по всяко време.

8. Администраторът защитава личните данни от неупълномощени лица, както и от тяхната обработка в нарушение на приложимото законодателство.

9. Администраторът с необходимата грижа избира и прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, които се обработват. Само лица, надлежно упълномощени от Администратора, имат пълен достъп до базите данни.

10. Посетителите могат да разглеждат уебсайта без предварителна регистрация и без предоставяне на лични данни. Цели и основания за обработка на лични данни

11. Личните данни ще бъдат обработвани с цел: а) изпълнение на договора за предоставяне на услуги, посочен в Правилника на онлайн магазина. Дейността на потребителя на уебсайта, включително личните му данни, може да бъде записана в системните дневници. Информацията се събира в дневниците във връзка с предоставянето на услуги. Администраторът обработва данните за технически цели: данните могат временно да се съхраняват и обработват, за да се гарантира сигурността и правилното функциониране на IT системите, например във връзка с архивиране, тестване на промени в IT системите, откриване на нередности или защита срещу злоупотреба и атаки. б) обезпечаване на искове (съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД); в) изпълнение на законовото задължение на аналитичния и статистически администратор, състоящо се в извършване на анализи на дейността на Потребителите, както и техните предпочитания с цел подобряване на използваните функционалности и предоставяните услуги; г) маркетинг на собствени продукти или услуги, включително персонализирани (съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД); Време за обработка на лични данни.

12. Данните се обработват за срока на услугата или изпълнението на поръчката, докато не бъде оттеглено съгласието или не бъде повдигнато ефективно възражение срещу обработката на данните в случаите, когато правното основание за обработка на данни е оправданият интерес на Администратора.

13. Срокът за обработка на данни може да бъде удължен, ако обработването е необходимо за установяване и предявяване на някакви искове или защита срещу тях, и след това време само ако и до степента, в която това ще се изисква от закона. След края на периода на обработка данните се изтриват безвъзвратно или се анонимизират. Получатели на данни

14. Във връзка с предоставянето на услуги личните данни ще бъдат разкрити на външни субекти, включително и  по-специално доставчици, отговорни за работата на IT системи, субекти като банки и платежни оператори, субекти, предоставящи счетоводни, правни, одиторски, консултантски и транспортни услуги.

15. Ако се получи съгласието на Потребителя, неговите данни могат да бъдат предоставени и на други субекти за собствени цели, включително маркетингови.

16. Личните данни няма да бъдат предавани на трета държава / международна организация. Политика за бисквитките

17. Уебсайтът не събира автоматично никаква информация, с изключение на информацията, съдържаща се в бисквитките, т. нар. "Бисквитки".

18. Бисквитките са IT данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на Потребителя на Уебсайта и са предназначени за използването на страниците на Уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

19. Уебсайтът използва следните видове бисквитки: а) „необходими“ бисквитки, позволяващи използването на услуги, налични на Уебсайта, например бисквитки за удостоверяване, използвани за услуги, които изискват удостоверяване на Уебсайта; б) бисквитки за изпълнение, позволяващи събирането на информация за използването на страниците на уебсайта; в) „функционални“ бисквитки, позволяващи „запомняне“ на настройките, избрани от Потребителя, и персонализиране на потребителския интерфейс, напр. по отношение на избрания език или регион на Потребителя, размер на шрифта, външен вид на уебсайта и др.; г) „рекламни“ бисквитки, позволяващи предоставянето на рекламно съдържание на Потребители, по-съобразени с техните интереси.

20. Субектът, който поставя бисквитки на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и получава достъп до тях е SLV.

21. Файлове

бисквитки се използват за: а) създаване на статистика, която помага да се разбере как Потребителите на уебсайтове използват уебсайтове, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание; б) поддържане на сесията на Потребителя на уебсайта (след влизане в системата), благодарение на което Потребителят не трябва да въвежда отново потребителско име и парола за следващи движения в уебсайта; в) осигуряване на сигурност, например използвано за откриване на измами в областта на удостоверяването на уебсайта.

22. В много случаи софтуерът, използван за сърфиране в уебсайтове (уеб браузър), позволява по подразбиране да се съхраняват бисквитки на крайното устройство на потребителя. Потребителите на уебсайта могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по-специално по такъв начин, че да блокират автоматичното боравене с бисквитките в настройките на уеб браузъра или да информират за всяко тяхно публикуване на устройството на потребителя на уебсайта. Подробна информация за възможностите и методите за работа с бисквитките е достъпна в настройките на софтуера (уеб браузър).

23. Повечето браузъри позволяват на потребителите да контролират бисквитките. Потребителите трябва да прочетат политиката за поверителност на тези браузъри, за да научат за тяхната политика за бисквитки. Ограничаването на възможността бисквитките да изпълняват функциите си може да влоши цялостната функционалност на използването на SLV уебсайта.

24. За да управлявате настройките на бисквитките, както и да ги изтривате, следвайте инструкциите на браузъра, който използвате.

25. Операторът на уебсайта информира, че ограниченията за използването на бисквитки могат да засегнат някои от функционалностите, достъпни на уебсайта.

26. Бисквитки, поставени на крайното устройство на Потребителя на Уебсайта, могат да се използват и от рекламодатели и партньори, които си сътрудничат с оператора на Уебсайта. Права на потребителя

27. Потребителят има право на достъп до техните данни, да получи копие от тях, право да ги коригира, изтрие, да ограничи обработката, право на за прехвърляне на данни, право на възражение срещу обработката на данни въз основа на законния интерес на Администратора или за обработка за целите на директния маркетинг, право да оттегли съгласието си по всяко време, без да се засяга законността на обработката (ако обработката се извършва въз основа на съгласие), която е извършена на въз основа на дадено съгласие преди оттеглянето му.

28. Потребител, който има акаунт в Уебсайта, има право да го изтрие.

29. За да изтриете акаунта, моля изпратете съобщение на адрес rodo@slv-group.eu

30. Анулирането на акаунта не е равносилно на изтриване на лични данни.

31. Ако се установи, че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД ​​или други разпоредби относно защитата на личните данни, субектът на данните може да подаде жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.

32. Заявление относно правата на субектите на данни може да бъде подадено в писмена форма или по електронна поща до данните за контакт на Администратора, посочени по-долу. В заявлението трябва да се посочи точно какво се отнася до искането. По-конкретно, трябва да се посочи какво разрешение иска заявителя и за какъв процес на обработка се отнася искането.

33. Ако Администраторът не е в състояние да определи съдържанието на иска или да идентифицира лицето, което подава заявлението въз основа на подаденото заявление, той ще поиска от заявителя допълнителна информация.

34. Отговор на заявлението ще бъде даден в рамките на един месец от получаването му. Ако е необходимо да се удължи този срок, Администраторът ще информира заявителя за причините за такова удължаване.

35 Отговорът ще бъде даден на електронния адрес, от който е изпратено заявлението, а в случай на заявления, изпратени с писмо, с традиционна поща на посочения от заявителя адрес, освен ако съдържанието на писмото показва желание за получаване на обратна връзка на имейл адреса (ако такъв адрес имейл е даден).

36. Политиката се проверява непрекъснато и при необходимост се актуализира. Данни за контакт на администратора

37. Контактът с администратора е възможен чрез: a) адрес rodo@slv-group.eu; а) С писмо или лично на адрес 56-400 Oleśnica, Cieśle 1G.